Pitch شامل تغییرات زیر و بمی صدا است در واقع تغییر در سرعت ارتعاش فرکانس ها باعث می شود نت  اول به نت دیگری تبدیل شود به طور مثال اگر شما یک فرکانس 440 هرتز را در یک زمان تعریف شده مثلا 1 ثانیه به فرکانس 493.88 منتقل کنیم در واقع از نت لا اکتاو چهارم زا در یک زمان معین یک ثانیه ای به نت سی اکتاو چهارم انتقال دادید این حالت شنوایی یک درک از طرف انسان است که گویی یک نت به نت دیگه در حال انتقال است  در فیزیک صوت سرعت طول موج شروع به تغییر می کند و این اتفاق باعث تبدیل یک صدای بم به صدای زیر یا برعکس آن می شود.