Pan در موسیقی به معنی چیزی شبیه به ترازوست که مقداری که به آن داده می شود مقداری مثل کفه ترازو نیاز به تعادل دارد و دارای مقادیر منفی و مثبت و وسط می باشد یعنی شما با این تعریف می توانید مقداری را تعیین کنید که مقیاسی پلاریتی شکل دارد. اگر شما تصور کنید که یک Knob دارید که در وسط تنظیم شده و مقدار آن 0 است با حرکت آن به سمت راست مقدار آن تا 100 درصد به راست و هنگام تغییر به چپ به 100- درصد به چپ قابل تغییر است. معمولا Pan در معمولا در میکسر های دیجیتال  و آنالوگ و بسیاری از دستگاه های کنترل صدا دیده می شود که با حرکت آن به سمت راست صدا در سمت راست  متمایل می شود و هنگام تغییر آن به سمت چپ ، صدا به سمت چپ متمایل می شود. معمولا پارامترهای فاز هم از چنین مقادیری استفاده می کنند که با آن مقدار منفی یا مثبت بودن فاز مشخص می شود.  


((نمونه ای از یک پلاگین دیجیتال مخصوص به کنترل Pan صدا))
((نمونه ای از یک پارامتر Pan در یک میکسر صدای آنالوگ))