دستگاهی است که با کمک آن میتوانید به صدا های مورد نظر خود افکت داده
و سیگنال های صوتی مختلف را باهم تلفیق کنید