فیلتر High cut یا Low pass نوعی فیلتر برای حذف فرکانس های بالایی (زیر) و یا حذف یک محدوده فرکانسی به همراه تمام فرکانس های بعد از آن میباشد.از این فیلتر معمولا برای حذف نویز در محدوده فرکانسی Super High استفاده میشود.