بسامد یا فرکانس که به آن Frequency می گوییم، تعداد چرخه در ثانیه است. به عبارت دیگر معیاری است که تعداد تکرار یک رخداد تکراری در واحد زمان را نشان می دهد. بطور مثال اگر شما بتوانید در یک ثانیه 10 بار پلک بزنید، فرکانس این کار شما 10 هرتز خواهد بود. از طرفی وقتی گفته می شود که قدرت CPU رایانه استودیویی شما 4/7 گیگا هرتز است، یعنی این CPU می تواند در هر ثانیه 4/7 میلیارد دستورالعمل (یعنی عددهای باینری زبان رایانه ای) را پردازش کند. وقتی گفته می‌شود یک صدا با نرخ نمونه برداری (Sampling Rate) برابر با ۴۴۱۰۰ هرتز ضبط شده است یعنی برای تبدیل صدای شما که آنالوگ است، به صدای کامپیوتری که دیجیتال است، از موج صدای شما ۴۴۱۰۰ بار در ثانیه نمونه گرفته‌اند و این نمونه‌ها را به اعداد باینری تبدیل کرده‌اند و روی حافظه ذخیره کرده‌اند.
پس بسامد به معنای سرعت تکرار چرخه مان در موزیک است که نشان دهنده pitch یا گام صدا خواهد بود. فرکانس با واحد هرتز سنجیده می شود و یک هرتز یعنی یک چرخه در یک ثانیه از تکرارمان (تصویر دست چپ) و 10 هرتز یعنی 10 تکرار از چرخه بسامد صداییمان که چرخه ها را در واحد ثانیه، بهم نزدیک تر می کند (تصویر دست راست).