تست های آلفا برای دریافت بازخورد از مشتری در فرآیند توسعه یک محصول تجاری انجام می گیرد. تست آلفا بعنوان اولین آزمون، برای پاسخ به این سوال است که آیا محصول ما کاربری مد نظر را دارد یا خیر؟ این تست زمانی که بین 60 تا 80 درصد توسعه محصول صورت گرفته، انجام می شود. این آزمون به دنبال یافتن باگها و خطاهای محصول، فیچرهای (ویژگی های محصول) فراموش شده می باشد. 
معمولا این تست ها محرمانه و بین خود تیم توسعه دهندگان نرم افزارها و سخت افزارها انجام می شود و پس از رفع ایرادات کلیدی وارد مرحله بتا تستینگ می گردد.