هنگام تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال، فرکانس نمونه برداری لازم است، انتخاب این فرکانس خیلی مهم است. اگر فرکانس نمونه براری کم انتخاب گردد، پدیده ی نامطلوبی بنامaliasing   بوجود می آید. پدیده aliasing را از این پس سیگنال ناخواسته می نامیم، زیرا سیگنال دیجیتالی که به این روش تولید می گردد، وقتی دوباره از دیجیتال به آنالوگ برگردد، اصلا شبیه سیگنال آنالوگ اصلی ما نبوده و فرکانس آن هم فرکانس عجیبی است. 
در این شکل، در منحنی بالا:
نقطه ها بیانگر نمونه برداری مناسب از سیگنال آنالوگ است. اگر این نقطه ها ارسال گردند، سیگنال دیجیتال حاصل،  بسیار شیه نمونه اصلی بوده، و هنگام تبدیل مجدد به آنالوگ، ما را دچار مشکل نمی نماید.
در منحنی پایین:
تعداد نقطه های کمتر، یعنی ما با فرکانس کمتری نمونه برداری نموده ایم، اگر نقطه ها بهم وصل گردند، این موجی است که دیجیتالی تولید می گردد، این موج هیچ شباهتی به سیگنال اصلی ندارد، دامنه های زیادی از دست رفته است، و فرکانسی عجیب تولید شده است، این سیگنال هیچ خاصیت موزیکی ندارد.
شکل 4:
یک نمونه برداری دیگر
منحنی قرمز سیگنال ما، منحنی آبی دیجیتال شده آن، می بینیم هارمونیک، اعوجاج، و مشکلات زیادی بوجود آمده است