دوره های آموزشی

مهران عباسی

نکات تنظبم برای حرفه ای ها


حضوری برگزار میشود


تاریخ : ۵ تا ۹ شهریور ماهمهران عباسی

نکات میکس برای حرفه ای ها


حضوری برگزار میشود


تاریخ : ۱۲ تا ۱۶ شهریور ماه