دوره های آموزشی

مهران عباسی

کلاس صداسازی با سینت سایزر


آنلاین برگزار میشود


تاریخ : برگزار شده استمهران عباسی

سطح کلاس متوسط و حرفه ای


آنلاین برگزار میشود


تاریخ : برگزار شده استمهران عباسی

سطح کلاس متوسط و حرفه ای


آنلاین برگزار میشود


تاریخ : برگزار شده استمهران عباسی

آموزش تنظیم و صدا سازی (ویژه دی ماه)


حضوری برگزار میشود


تاریخ : 1 دی ماه تا 6 دی ماه